Články pouze od jednoho autora pod unikátním kódem "d5q"

nezadaný

† 03. 10. 2010 | kód autora: d5q
  Starověký Egypt byl po několik tisíciletí pokládán za zemi, v níž přebývali bohové nejblíže lidem. Jejich mocná přítomnost, kterou usilujeme znovu nalézt, byla a stále zůstává zdrojem hloubky poznání a působí trvalou proměnu každého, kdo jde po jejich cestách. Toto je místo, které je bohům a bohyním Egypta zasvěceno – chrám...

Spravedlnost, paměť a dějiny II

† 03. 10. 2010 | kód autora: d5q
Aspekt kanonizace vystupuje nejvýrazněji na povrch v případě hieroglyfického písma, jež za dobu trvající více než 3000 let zásadněji nezměnilo svůj vzhled a zachovalo si náročnou a nepraktickou realistickou obraznost znaků, což mělo zásadní důsledky. I bez této obraznosti by fungovalo dokonale – to můžeme vidět na abstraktní kurzívě, která vznikla jako literární písmo užívané při psaní...

Naučení muže synovi

† 03. 10. 2010 | kód autora: d5q
Naučení muže synovi je jedna z knih moudrých rad do života, ve starověkém Egyptě velice oblíbeného literárního žánru. Její výjimečnost spočívá v tom, že autor záměrně z neznámých důvodů zatajuje své jméno. Naučení pochází z doby počátku Střední říše a tak jako ostatní soudobá literární díla vedle pokynů pro veřejný život vyzývá k loajalitě panovníkovi.   Úplný seznam článků podle jednotlivých...

Mýty kosmogeneze I - úvod

† 03. 10. 2010 | kód autora: d5q
Když vezmeme v úvahu staroegyptské nazírání světa s jeho kvalitativně a metafyzicky rozdílnými kategoriemi bytí (vyjádřenými bohy), můžeme očekávat, že mýty, které pojednávají o vzniku tohoto světa, budou spíše vysvětlováním vztahů mezi těmito rozdílnými kategoriemi než pokusem o jednoduché fyzikální vysvětlení vzniku vesmíru. Myty o stvoření pojednávají o "vertikální" ontologii,...

Denní chrámový rituál

† 03. 10. 2010 | kód autora: d5q
Tento chrámový rituál se prováděl každý den  ve všech božských kultovních komplexech a všech královských kultovních komplexech po celém Egyptě. Dosud nebyl nalezen úplný seznam epizod tohoto rituálu, avšak Berlínský papyrus (22. dynastie) poskytuje celkem šedesát šest epizod rituálu, který se prováděl pro Amona v jeho chrámu v Karnaku. V několika chrámech se dochovala nástěnná...

Naučení pro Kagemniho

† 03. 10. 2010 | kód autora: d5q
Naučení pro Kagemniho je novodobé označení jedné z egyptských knih moudrých rad do života pocházející zcela jistě z doby Staré říše. V jediném známém exempláři je zachován jen její konec, proto není označována jménem autora (to se uvádělo vždy na začátku), ale jménem osoby, jíž je určeno – pozdějšího vezíra Kagemniho. Není ovšem jisté, kdo tento Kagemni byl; egyptologové většinou...

Hieroglyfické písmo a umění II

† 03. 10. 2010 | kód autora: d5q
Pevná pravidla týkající se zobrazování se vztahují na drobné hieroglyfy i na největší scény z chrámových stěn. Pro snazší rozpoznání je každý předmět nahlížen  ze své nejcharakterističtější stránky a v případě potřeby rozčleněn na jednotlivé složky. Tento přístup prozrazuje mnohem víc než pouze snahu zobrazit co nejlépe svět a předat tak informaci druhému člověku. Aspektuální umění egyptských...

Harfeníkova píseň

† 03. 10. 2010 | kód autora: d5q
Písně harfeníků je novodobé označení staroegyptského literárního žánru, který je součástí širšího proudu tzv. pesimistické literatury. Jejich tématem je smutek nad pomíjivostí radostí pozemského života a nejistota posmrtné existence.   Úplný seznam článků podle jednotlivých rubrik naleznete zde.     Písně harfeníků je novodobé označení staroegyptského literárního žánru,...

Před pozváním bohů

† 03. 10. 2010 | kód autora: d5q
Praktická podoba kultu staroegyptských bohů dnes je, přinejmenším ve své vnější podobě, v poměrně velké míře známa z dochovaných pramenů a stejně tak je dostatečně popsána v egyptologické literatuře. Je ovšem třeba říci, že tyto popisy, jakkoli rozsáhlé, jsou ve své většině v původní podobě reálně neuskutečnitelné, protože vycházejí z předpokladu existence funkčních chrámových komplexů, s nimiž jsou...

Záchrana lidstva před zkázou

† 03. 10. 2010 | kód autora: d5q
Záchrana lidstva před zkázou je novodobé označení významného staroegyptského mytologického textu, který je součástí Knihy o nebeské krávě. Vznikl v amarnské době nebo krátce poté; poprvé je doložen na skříních nalezených v Tutanchamonově hrobce. Vzpoura lidstva proti vládě slunečního boha Rea tedy může mít nejen náboženský mytologický význam, ale také souvislost historickou. Vzpoura lidstva proti...

Myšlení starověkých Egypťanů

† 03. 10. 2010 | kód autora: d5q
Nelze popřít, že myšlení starověkých Egypťanů bylo odlišné od dnešního způsobu uvažování. Vždyť dnes již často nechápeme ani představy, které byly určující pro kulturu Evropy v období mnohem méně vzdáleném. Jak bychom tedy mohli doufat, že do myšlení starověkého Egypta bude možno proniknout bez větších obtíží? Snaha o poznání této úchvatné i tak nebezpečné oblasti přinese dobré výsledky pouze...

Kult - cesta k bohům

† 03. 10. 2010 | kód autora: d5q
Podstatou kultu je vyjádření vzájemného propojení božského a lidského světa. Bylo by chybou domnívat se, že tyto světy jsou od sebe zcela rozdílné: oba jsou součástí téhož univerza, tedy celku kosmu, a proto mezi nimi panuje přinejmenším latentní přirozené spojení. Svět bohů a bohyní není jinou realitou než je ta naše, je to jen jiná část téhož kontinua. Praktikovaný kult je třeba z tohoto hlediska...

Naučení vezíra Ptahhotepa

† 03. 10. 2010 | kód autora: d5q
Ptahhotepovo naučení je nejrozsáhlejší a nejdůležitější dochované literární dílo pocházející z doby Staré říše. Za jeho autora je starověkou literární tradicí pokládán vezír Ptahhotep vykovánající svůj úřad v době vlády panovníka Džedkarea Isesiho. Osoba tohoto jména je skutečně historicky doložena jako majitel jedné z významných hrobek v Sakkáře, nicméně ztotožnění obou postav není...

Starověké egyptské texty

† 03. 10. 2010 | kód autora: d5q
Starověcí Egypťané pociťovali hlubokou úctu k psanému textu. Písmo samo pokládali za "dar bohů" a spojovali je obzvláště s Džehutijem (Thovtem), velkým bohem, jehož Řekové později nazývali Hermem Trismegistem. Zejména hieroglyfické písmo, nejstarší a původní z egyptských písemných systémů, pro ně bylo "písmem božích slov" a díky tomu jím zaznamenaná slova přesahovala z ...

Už brzy budeme slyšeni ...

† 03. 10. 2010 | kód autora: d5q
Důvodem, pro který byly tyto stránky vytvořeny a k jehož naplnění svým obsahem směřují,  je snaha po obnově kultu starověkých egyptských bohů v současném světě. Motivací nám je naše pevné přesvědčení, že dávní myslitelé se nemýlili, když Egypt nazvali chrámem celého kosmu a místem, v němž bohové pobývali a pobývají tak blízko lidem, jak to je jen možné.  A že k nám znovu sestoupí, bude-li...

Hermetismus: jeho historie a doktrína

† 03. 10. 2010 | kód autora: d5q
Z šerosvitu dávných kultur, o nichž jsme přesvědčeni, že byly pramenem duchovního vývoje lidstva, k nám proniká světlo zvláštního poznání či spíše jen tušení o enigmatické podstatě těchto kultur. Jinak řečeno: jakoby nám tyto kultury, jejich písemnictví, architektura, výtvarné umění sdělovaly ještě cosi, co je za příběhy, které vypravují, které presentují, za aforismy a verši, kterými nás okouzlují....

Mýty kosmogeneze II - Heliopolis

† 03. 10. 2010 | kód autora: d5q
Kosmogonie, která se vyvinula v Heliopoli (staroegyptském Iunu), se soustředila na stvoření vesmíru vnímané ze specifické perspektivy kněží boha Rea. Centrem uctívání byla Heliopolis od páté dynastie. Řecký název Heliopolis znamená "Město Heliovo", neboť bůh slunce Hélios byl řeckým protějškem boha Rea. Egypťané sami nazývali Heliopolis Iunu (psáno též On nebo Onnu) a značili ho hieroglyfem...

Seznam článků

† 03. 10. 2010 | kód autora: d5q
Seznam článků podle rubrik  Kemetismus: Egypt - obraz nebes (hlavní článek) Denní rituál Kult - cesta k bohům Několik drobných rad... Před pozváním bohů Texty: Starověké egyptské texty (hlavní článek) Denní chrámový rituál Harfeníkova píseň Mennoferská kosmologie podle Šabakovy desky Naučení prince Hardžedefa Naučení vezíra Ptahhotepa Naučení pro Kagemniho...

Naučení prince Hardžedefa

† 03. 10. 2010 | kód autora: d5q
Naučení prince Hardžedefa je nejstarší z do dnešní doby známých  knih moudrých rad do života (tedy z tzv.naučení), velice oblíbeného staroegyptského literárního žánru. Tradice za jeho autora považuje syna panovníka Chufua, prince Hardžedefa. Pro autorství ovšem neexistuje žádný přesvědčivý doklad a je možné, že bylo Hardžedefovi připsáno až sekundárně pro věhlas, jemuž se za života...

Hieroglyfické písmo a umění I

† 03. 10. 2010 | kód autora: d5q
Díky shodě okolností se ze starého Egypta zachovala zvláštní skupina textů, totiž ty, které se nacházely v suchých hrobkách a kaplích rozesetých po pohřebištích podél pouštního okraje nilského údolí. Stovky papyrů a další stovky pohřebních komor uchovávají slova, v nichž špičky dávné egyptské společnosti doufaly najít věčný život. Složité podoby egyptských hieroglyfů nebyly nikdy určeny pro každodenní...

Mýty kosmogeneze IV - Mennofer

† 03. 10. 2010 | kód autora: d5q
Třetí hlavní kosmogonické schéma pochází od kněží boha Ptaha a vzniklo v kultovním centru tohoto boha v Memfisu (staroegyptském Mennoferu). Přestože bylo formulováno patrně brzy po heliopolské kosmogonii, známe jej až ze žulového bloku pocházejícího z období dvacáté páté dynastie, na kterém byl, z rozkazu krále Šabaky, vytesán i starší text (patrně z období devatenácté...

Spravedlnost, paměť a dějiny I

† 03. 10. 2010 | kód autora: d5q
Ústředním problémem kultury jako takové je problém smrtelnosti: kultura (přinejmenším ve svém jádru) pokouší být člověku oporou v jeho nevyváženosti mezi smrtelností a nesmrtelností. Takováto teze je pro egyptologa nasnadě. V Egyptě je totiž možné téměř všechny základní a pregnantní hodnoty, vůdčí myšlenky a oblasti kulturního života vztáhnout k smrti a projektu jejího zpracování a...

Naučení Amennachta

† 03. 10. 2010 | kód autora: d5q
Amennachtovo naučení pochází z doby Nové říše; jeho autor je velmi pravděpodobně totožný s písařem Amennachtem působícím v dělnické vesnici v Dér el-Medíně.  Žil v době vlády Ramesse III. a Ramesse IV. a je znám i z jiných pramenů. Z textu se dochoval jen jeho začátek, v němž Amennacht vyzvedává profesi písaře a nabádá k píli ve výuce v domě života (tj. ve chrámovém centru učenců) a...

Denní rituál

† 03. 10. 2010 | kód autora: d5q
Základem staroegyptského náboženství byla kultovní praxe spočívající v provozování každodenního chrámového rituálu (viz např. zde). Jeho předmětem byl kultovní obraz uchovávaný v nau v chrámové svatyni, v němž přebýval zobrazený bůh nebo bohyně. Jsme přesvědčeni, že bez obnovy takto prováděného uctívání je z globálního hlediska nemyslitelné úspěšně dosáhnout byť i dílčího úspěchu ve snaze o pochopení...

Cesta slunečního boha podsvětím

† 03. 10. 2010 | kód autora: d5q
V období od roku 1492 do roku 1070 př.n.l. byli všichni faraonové pohřbíváni v královské nekropoli na Západním břehu Théb, jemuž se dnes případně říká Údolí králů.  Právě na stěnách zdejších hrobek se – navzdory přirozenému poškození nebo zohavení – dochovalo rozsáhlé panorama egyptského podsvětí. Z bohaté představivosti náboženských sochařů egyptského starověku...

Etika ve starověkém Egyptě

† 03. 10. 2010 | kód autora: d5q
Srovnáváme-li  etická měřítka starých Egypťanů s měřítky jejich sousedů a současníků, ukazuje se, že egyptská etika měla vysokou úroveň a řadu humanistických rysů, pro které se Egypťané někdy svým sousedům zdávali změkčilí. Jistě to souviselo s řadou okolností. Egypťané nebyli národ bojovníků, stará zjemnělé kultura vedla k tomu, že pohrdali člověkem, který se dal zmítat svými pocity, a tíhli...

Kultura a paměť ve starověkém Egyptě I

† 03. 10. 2010 | kód autora: d5q
Egypt doby faraonů nezná žádnou "nacionální" historiografii, která by se třeba i jen vzdáleně podobala biblické. Soupisy králů nepředstavují nástroj historického záznamu, nýbrž měření času. To ale neznamená, že by se v egyptském sebeobraze žádná specifická vzpomínka, žádná rekonstrukce neproměnila v určující formuli. Pouze ji tu nacházíme ve zcela odlišné podobě: nerozvíjí se narativně,...

Několik drobných rad...

† 03. 10. 2010 | kód autora: d5q
"Nikdo se nenarodil učený," vkládá do úst panovníka staroegyptský mudrc Ptahhotep, vezír a soudce z doby 5. dynastie, ve svém naučení sepsaném pro syna. Osvědčuje tak, že Egypťané stejně jako o mnoho staletí později Řekové ctnost a umění správného života pokládali za věc výuky a cviku, takže jsou zcela  v moci jednajícího. Ptahhotep tím ukazuje, že ctnost je podle Egypťanů naučitelná(1) a...

Mennoferská kosmologie podle Šabakovy desky

† 03. 10. 2010 | kód autora: d5q
Mennoferská kosmologie je novodobé označení jedné ze staroegyptských představ o stvoření.  Je zaznamenána na žulové stéle panovníka Šabaky. Podle této verze je stvořitelem bůh Ptah, jehož kultovním centrem bylo významné město Mennofer. Pro srovnání jsou uvedeny překlady příslušné části textu dvou různých autorů.   Úplný seznam článků podle jednotlivých rubrik naleznete zde. Mennoferská...

Mýty kosmogeneze III - Hermopolis

† 03. 10. 2010 | kód autora: d5q
Heliopolská kosmologie se vyvinula ve městě, které bylo centrem kultu boha Rea, nejvyššího Božství zviditelněného ve slunci. Vyjadřuje teologii Reova kněžstva, podle které je Re jak Atum sebeprojevující, tak i Atum tvořící. Hermopolis (staroegypstké Chemenu) byla proti tomu centrem kultu Thovta, který se vztahoval k měsíci podobným způsobem, jako se Re vztahoval ke slunci. V hermopolské...

Egyptské kořeny „jiného“ Egypta

† 03. 10. 2010 | kód autora: d5q
Amenhotep, syn Hapuův, jenž jako oblíbenec Amenhotepa III.  řídil vztyčení Memnonových kolosů a později byl uctíván jako božský mudrc a léčitel, říká na jedné své soše z chrámu v Karnaku (kolem 1360 př. n. l.): "Byl jsem uveden do boží knihy, viděl jsem, jak na Thovtovi spočívá záře, a byl jsem obdařen jeho tajemstvími." Takové formulace znějí už docela "hermeticky", v souladu...
Copyright © 2008-2018 Hups.cz. Všechna práva vyhrazena.