Denní chrámový rituál

04. 10. 2009 | † 03. 10. 2010 | kód autora: d5q

svatyněTento chrámový rituál se prováděl každý den  ve všech božských kultovních komplexech a všech královských kultovních komplexech po celém Egyptě. Dosud nebyl nalezen úplný seznam epizod tohoto rituálu, avšak Berlínský papyrus (22. dynastie) poskytuje celkem šedesát šest epizod rituálu, který se prováděl pro Amona v jeho chrámu v Karnaku. V několika chrámech se dochovala nástěnná vyobrazení s doprovodnými texty zachycující několik epizod. Nejúplnější soubor (dvacet devět epizod) se nachází v šesti kaplích svatyně v chrámu Sethiho I. v Abydu (asi 1300 př. Kr.). Žádný zdroj však neobsahuje úplnou verzi rituálu. Tyto epizody pravděpodobně tvořily část původní, dosud nenalezené služební knihy. Následující překlad je zhuštěnou verzí epizod ze stěn kaple Re-Harachteje v chrámu Sethiho I. v Abydu.


 Úplný seznam článků podle jednotlivých rubrik naleznete zde.


svatyně

Tento(1) chrámový rituál se prováděl každý den  ve všech božských kultovních komplexech a všech královských kultovních komplexech po celém Egyptě. Dosud nebyl nalezen úplný seznam epizod tohoto rituálu, avšak Berlínský papyrus (22. dynastie) poskytuje celkem šedesát šest epizod rituálu, který se prováděl pro Amona v jeho chrámu v Karnaku. V několika chrámech se dochovala nástěnná vyobrazení s doprovodnými texty zachycující několik epizod. Nejúplnější soubor (dvacet devět epizod) se nachází v šesti kaplích svatyně v chrámu Sethiho I. v Abydu (asi 1300 př. Kr.). Žádný zdroj však neobsahuje úplnou verzi rituálu. Tyto epizody pravděpodobně tvořily část původní, dosud nenalezené služební knihy. Následující překlad je zhuštěnou verzí epizod ze stěn kaple Re-Harachteje v chrámu Sethiho I. v Abydu.

 

Vstup

Epizoda první – Říkání pro vcházení, aby byla odkryta tvář uvnitř paláce a kaplí, jež jsou vedle svatyn...

....

 

(Sethi praví k Atumovi: )

Přišel jsem před tebou, Velký, který následuješ mne, mé očištění na mých pažích. Prošel jsem kolem Tefnuty a Tefnut mě očistila. Vskutku jsem prorok, syn proroka tohoto chrámu. Nesmím váhat, nesmím se obrátit zpět. Jsem prorok. Přišel jsem provést rituál. Vskutku. Nepřišel jsem činit to, co nemá být učiněno.

 

Otevírání schránky

Epizoda třetí – Říkání pro uvolnění pečeti.

 

(Král přerušuje šňůrku, odstraňuje pečeť, aby otevřel dveře. Praví: )

Neboť jsem úplně odhodil všechno zlo, které mi příslušelo. Přišel jsem a přinesl jsem Tvé oko – Hore, tvé oko náleží tobě. Ó, Hore, jsem Thovt, který dal zdravé oko.

 

Epizoda čtvrtá – Říkání pro vytažení závory.

 

(Král praví Re-Harachtejovi: )

Prst Sutechův(2) se vymanil z oka Horova a to je v pořádku. Prst Sutechův se uvolnil z oka Horova a to je v pořádku. Je uvolněn z Usira, nemoc je uvolněna z boha. Re-Harachtej pro tebe obdržel tvá dvě péra, (tvé) pravé napravo, (tvé) levé nalevo. Ó nahý, oděj se, ó, zavinutý, zaviň se...

Vskutku, jsem prorok. Je to král, kdo mi přikázal spatřit boha. Jsem velký pták benu, který sídlí v Iunu.(3)

 

Uctívání boha

Epizoda devátá – Říkání pro vstup do Velkého místa.(4)

 

(Král praví k Re-Harachtejovi: )

Nechť bůh dlí v míru, nechť bůh dlí v míru, žijící duch, který bije své nepřátele. Tvé ba je s tebou, tvá moc je na tvé straně. Přivedl jsem ti, králi, pane Obou zemí, Menmaatre,(5) obdařený životem, tvůj živoucí obraz spojovaný s tebo...


....

 

Epizoda desátá – Říkání pro políbení země, položení se na břicho a dotknutí se země prsty.

 

(Král praví k Atumovi: )

Líbám zemi, má tvář je skloněna. Obětuji Maat jejímu pánu a obětiny jejich tvůrci. Není boha, který by učinil, který jsi učinil to, co jsi učinil ty, Re-Harachteji, a já neukáži svou tvář nebi, nedopustím se špatnosti a nedopustím, aby tvá milost byla jako milost jiného boha. Pozdravení tobě! Přinesl jsem pro tebe tvé srdce do tvého těla. Uložil jsem (ho) pro tebe na jeho místo.

 

Očisťování boha

Epizoda jedenáctá – Říkání pro očištění svatyně.

 

(Král k Atumovi: )

Jsem Hor, přišel jsem hledat své dvě oči.  Nesmím dopustit, aby bylo daleko od tebe, Re-Harachteji. Atume, pane Velkého domu, který sídlíš v domě Menmaatrea,(6) pohleď na mě, když je nesu! Kéž přijdeš v míru! Vyhnalo všechny tvé špatnosti, neboť jsi je sestavil, Atume, otče bohů, který sídlíš v domě Menmaatrea.

 

Připravování boha

Epizoda třináctá – Říkání pro pokládání rukou na boha.

 

(Král praví k Re-Harachtejovi: )

Thovt přišel tě spatřit, má svou látku nemes(7) na krku, svůj ocas na svých hýždích. Probuď se, abys slyšel jeho hlas. Ó, pozdravení tobě, Re-Harachteji, s tím, co tvůj otec Atum tobě přisoudil.

Mé paže jsou na tobě jako Horovy, mé paže jsou na tobě jako Thovtovy, mé prsty jsou na tobě jako Anupovy.

 

Epizoda čtrnáctá – Říkání pro stírání masti medž.(8)

 

(Král k bohu: )

Přišel jsem a potřel tě mastí, jež vyšla z oka Horova. Kéž ovine tvé kosti, kéž znovu sjednotí tvé údy, kéž znovu sestaví tvé maso. Uvolní všechny tvé špatné tekutiny.

 

Epizoda patnáctá – Říkání pro snímání oděvu.(9)

 

(Král k bohu: )

Tvá krása ti náleží, tvá látka mar(10) je kolem tebe, Re-Harachteji, který sídlíš v domě Menmaatrea. Získal jsem pro tebe toto Horovo oko. Ozdob se jím. Patří ti tvé krása, patří ti tvé roucho, jsi bůh, ó, Re-Harachteji.

 

Odívání: vně svatyně

Epizoda sedmnáctá – Říkání pro odívání bílým suknem.

 

(Král k bohu: )

Ó, Re-Harachteji, vezmi si toto své zářící sukno! Vezmi si toto své krásné sukno! Vezmi si tento svůj šat mar! Vezmi si tuto svou látku menchet!(11)  

Vezmi si toto oko Bílého Hora, vycházejícího z Nechenu, ve kterém můžeš zářit, ve kterém můžeš být velkolepý, v jeho jménu menchet, aby k tobě přilnulo, ve svém jménu idmej.(12)

 

Epizoda osmnáctá – Očišťování čtyřmi paletami natronu bed.

 

(Král k Re-Harachtejovi: )

Provádění očišťování čtyřmi paletami bed.(13) Tvůj natron je natron Horův. Naron Horův je tvým natronem, tvůj natron je natron Tvovtův a naopak, Tvůj natron je natron Sokarův a naopak. Jsi mezi nimi uznávaný. Recitovat čtyřiktát. Jsi čistý, jsi čistý, Re-Harachteji.

 

(Epizody devatenáctá a jedenadvacátá jsou říkání pro odívání zeleným a červeným suknem. Epizoda dvacátá a dvaadvacátá jsou říkání pro očišťování hornoegyptským a dolnoegyptským natronem.)

 

Epizoda třiadvacátá – Říkání pro předání širokého nákrčníku.(14)

 

(Král Atumovi: )

Sláva tobě, Atume! Sláva tobě, Cheprere, Jsi pozdvižen na stupních, stoupáš v benbenu, v domě benbenu v Iunu(15)

 

(Král žádá boha o ochranu Atuma a dovolává se Devatera.)

Ó, Veliké Devatero bohů, kteří jste v Iunu, Atume, Šu, Tefnuto, Gebe, Nuto, Usire, Eseto, Sutechu, Nebtheto, děti Atomovy, jenž obrací své srdce ke svým dětem v těchto jejich jménech Devíti luků,(16) nenechte ho obrátit se zády k vám, aby vaše jméno Devatera mohlo být vyslovováno. Kéž ochrání Atuma před jeho nepřáteli, a když bude ochraňovat, žádná špatná věc k němu nepronikne na věky věků.

 

Odívání: uvnitř svatyně

Epizoda sedmadvacátá – Připevňování dvou per na hlavě.(17)

 

(Král Atumovi: )

Skvělá koruna je na hlavě Atumově, který sídlí v domě Menmaatrea. Eset ji upevňuje na tvou hlavu, Sokar ji pro tebe zdobí a Re ji velebí, když tě činí vítězem nad tvými nepřáteli, neboť Atum je svatější než bohové a duchové. Tvá pera jsou na tvé hlavě, objevila se na tvém čele.

 

Epizoda osmadvacátá – Říkání pro předávání žezla vas,(18) berly, cepu, náramků a nákotníků.

 

(Král k Re-Harachtejovi: )

Dal jsem ti tvé Horovo oko, ovázal jsem pro tebe tvé kosti, způsobil jsem pro tebe, aby tvé údy rostly. Kéž dá dobu svého života v nebi a svou lásku v srdcích urozených(19) synům Reovým ...

 

Epizoda jedenatřicátá – Říkání pro odívání těla do látky nemes.

 

(Král k bohyni Hathor-Nebethetepetě: )

Bílé plátno přichází, bílé plátno přichází, když opustilo Nechen(20), plátno, do kterého jsou zavinováni bohové, v tomto svém vlastním jménu ozdoby.

Kéž oděješ Nebetheteper(21) ... Kéž ji ozdobíš, kéž přijmeš své postavení na jejích pažích, ve (svém jménu Bílá) z Nechenu, Nechbet, která pochází z Nechenu.

 

Epizoda třiatřicátá – Říkání pro navlečení znamenitého vlákna po tomto.

 

(Král k bohyni Iusaas: )

Její roucho je plátno, jež dostala Iusaas, která sídlí v domě Menmaatrea. Její roucho je látka idmej z rukou Taity(22) ... bůh přistoupil ke svému bohu, aby oděl boha v jeho vlastním jménu idmej ...

Eset je utkala, Nebthet je předla. Kéž učiníš, aby plátno zářilo v den Iusaas. Kéž zvítězíš nad svými nepřáteli.

 

Odchod

Epizoda pětatřicátá – Říkání pro zahlazení stop rostlinou heden.(23)

 

(Nápis praví: )

Thovt přichází, aby zachránil oko Horovo před jeho nepřáteli a žádný nepřítel, mužský či ženský, nevejde do této svatyně. Zavírání dveří Ptahem, zajišťování dveří Thovtem, zavírání dveří a  zajišťování dveří zástrčkou.

 

Očišťování po odchodu

Epizoda šestatřicátá – Očišťování kadidlem nad plamenem, obcházení čtyřikrát.(24)

 

(Král k Atumovi: )

Vezmi k sobě oko Horovo, (jeho vůně k tobě přichází, vůně oka Horova k tobě přichází. Přednést čtyřikrát. Jsi čistý, jsi čistý).

 

 

lišta

 

 

Poznámky k textu

 

(1) Překlad a úvodní odstavec DAVID(OVÁ), Rosalie. Náboženství a magie starověkého Egypta. Překlad Hana Vymazalová. Praha : BB/art, 2006. 485 s. ISBN 80-7341-698-0. s. 339-346. Pro potřeby této stránky bylo upraveno členění nadpisů a jejich zdůraznění. Text je doplněn původními poznámkami; bylo ovšem provedeno jejich přečíslování a doplnění.

(2) Závora dveří je identifikována se Sutechovým prstem.

(3) Zde překlad používá řecké názvy ("velký fénix, který sídlí v Héliopoli"), které zde byly nahrazeny originálními názvy egyptskými.

(4) Velkým místem (palácem) je míněna svatyně.

(5) Jméno krále Sethiho I.

(6) Domem se míní panovníkův chrám.

(7) Tato látka se ovinovala kolem sochy a přinášela jí magickou ochranu.

(8) Král otírá zvláštní mastí hada urea na čela boha.

(9) Král odmotává oděv z těla boha.

(10) Další typ látky, jež měla přinést štěstí tomu, kdo ji nosil.

(11) Látka z drahé tkaniny. Je to slovní hříčka, neboť menchet znamená také "potentní", "výtečný" – a tyto vlastnosti měla látka přinést nositeli.

(12) Červené plátno. Všechny látky měly přenést na majitele zvláštní moc a schopnosti. Tato byla identifikována se vznětlivou kobří bohyní Vadžetou, a tedy měla boha ochraňovat.

(13) Zvláštní druh natronu, používaný k vykuřování boha, a tedy odstraňování jakýchkoli nečistot.

(14) Po oblékání a vykuřování byly bohu předány zvláštní šperky a insignie, jež mu dodaly další moc.

(15) Překlad uvádí lokalitu pod řeckým názvem Héliopolis.

(16) Nepřátelé Egypta.

(17) Dvě pera se připevňovala na korunu boha a přinášela mu schopnost zvítězit nad jeho nepřáteli, vládnout Egyptu a přijímat obětiny.

(18) Zvláštní žezlo symbolizující moc a vládu.

(19) V editaci překladu je použit nevhodný termín "patriciů".

(20) Překlad uvádí lokalitu pod arabským názvem el-Káb.

(21) Forma bohyně Hahory.

(22) Bohyně tkaní.

(23) Odchod kněze ze svatyně, pozpátku, čelem k soše. Když odcházel, zametal své stopy pomocí (neidentifikované) rostliny.

(24) Konečné vykuřování vně svatyně.

Zobrazit další články tohoto autora

Další články z rubriky literatura

Související články

Copyright © 2008-2018 Hups.cz. Všechna práva vyhrazena.