Mennoferská kosmologie podle Šabakovy desky

27. 09. 2009 | † 03. 10. 2010 | kód autora: d5q

291px-Ptah_standing_svgMennoferská kosmologie je novodobé označení jedné ze staroegyptských představ o stvoření.  Je zaznamenána na žulové stéle panovníka Šabaky. Podle této verze je stvořitelem bůh Ptah, jehož kultovním centrem bylo významné město Mennofer. Pro srovnání jsou uvedeny překlady příslušné části textu dvou různých autorů.


 

Úplný seznam článků podle jednotlivých rubrik naleznete zde.


291px-Ptah_standing_svg

Mennoferská kosmologie je novodobé označení jedné ze staroegyptských představ o stvoření.  Je zaznamenána na žulové stéle panovníka Šabaky. Podle této verze je stvořitelem bůh Ptah, jehož kultovním centrem bylo významné město Mennofer. Pro srovnání jsou uvedeny překlady příslušné části textu dvou různých autorů.

 

Překlad Jaromíra Kozáka:(1)

 

Toto jsou bozi, kteří povstali z Ptaha:

 

Ptah na Velikém trůnu (...)

 

Ptah-Nun, otec Atuma ...

......)

 

Ptah-Nunet, Atumova matka, která jej porodila (...)

 

Ptah Veliký, který je srdcem i jazykem Devatera (...) denně u Reova nosu.

 

Stal se srdcem i jazykem, neboť Atum je jeho součástí. Velký mocný Ptah, který (...) i s jejich duchy je toto srdce a tento jazyk.

 

Z něho povstal Hor a z Ptaha povstal i Thovt.

 

Je tím, kdo má moc nad srdcem i jazykem, a je vládcem všech těl a úst všech bohů, všech lidí, všech zvířat i všech plazů. Vše, čím srdce žije a o čem srdce přemýšlí, je rozkazem, který vydal on.

 

Jeho Devatero bohů, které je před ním, jsou zuby, rty, žíly, ruce Atuma  (...).

 

Atumovo Devatero povstalo z jeho žil a jeho prstů.

 

Devatero bohů jsou rovněž zuby a rty v ústech, která vyslovila názvy všech věcí, z nichž vyšli i (bohové) Šu a Tefnut, kteří zrodili Devatero bohů.

 

Oči hledí, uši poslouchají, nos vdechuje vzduch a (to) vše přivádějí k srdci. Ono pak o všem rozhoduje a jazyk sděluje myšlenku srdce.

 

On vytvořil všechny bohy, Atuma i jeho Devatero. Všechna božská slova povstala z myšlenky srdce a rozkazu jazyka. On vytváří duchy (...). On vytváří svou řečí všechny pokrmy a veškerou potravu. On tvoří to, co je milováno i nenáviděno. On dává život pokojnému a smrt zločinci. On vytvořil všechny činnosti i všechna umění, které vykonávají ruce. Nohy (všech) chodí a všechny údy se pohybují podle jeho rozkazu. Co vymyslelo srdce, to vyšlo z jazyka a to vše se děje.

 

Atum, který stvořil bohy, řekl o Ptahu Cenenovi: ´On jest tvůrcem bohů. Z něho vše povstalo: potrava i pokrmy, oběti bohům a vše dobré. Thovt ví, že jeho síla je větší než (síla všech ostatních) bohů.´

 

Ptah byl spokojen, když stvořil všechny věci i všechna božská slova: jimi stvořil bohy, vystavěl města, stanovil kraje, určil bohům jejich kaple, (počet) obětních chlebů, vyzdobil jejich svatyně a podle jejich přání zobrazil jejich těla. Tak vstoupili bozi do svých těl ze dřeva, kamene i různých kovů. A všechno na svých stromech zrálo, když se toto dělo.

 

Poté shromáždil všechny bohy i jejich duchy (a řekl): ´Radujte se a uvažte se ve vlastnictví božské svatyně Ptaha Cenena, (která se nazývá) Paní Obou zemí, Velké sídlo, jež těší srdce bohů, která je v Ptahově chrámu, Paní všeho života, jež v sobě udržuje život Obou zemí.´

 

 

Překlad Zbyňka Žáby:(2)

 

V (symbolické) podobě Atuma existuje (ve skutečnosti) něco jako mysl (srdce) a něco jako slovo (jazyk). Převeliký však je Ptah, jenž propůjčil (život) všem bohům, totiž jejich duchu, a to prostřednictvím (své) zmíněné mysli, ze které vzešel Hor bytostně totožný s Ptahem, a prostřednictvím zmíněného (svého) slova, ze kterého vzešel Thovt bytostně totožný s Ptahem.

 

Je skutečností, že mysl a slovo mají moc nade všemi údy, a to na základě úvahy, že srdce (mysl) je v každém těle a jazyk (slovo) je v každých ústech jak u bohů, tak i u lidí, u dobytka, u červů, tedy u všeho, co žije, přičemž mysl přemýšlí o všem, o čem si přeje, a slovo nařizuje vše, co chce.

 

Jeho Devatero bohů je před ním tak jako zuby a rty, které odpovídají semenu a rukám Atumovým, neboť Devatero Atumovo vzniklo prostřednictvím jeho semene a jeho prstů. Devatero však je (ve skutečnosti) tím, čím jsou zuby a rty v těchto ústech, která vyřkla jména všech věcí a ze kterých vzešli (jako slova) bůh Šu a bohyně Tefnuta.

 

Zrak očí, sluch uší a dech nosu podávají mysli hlášení. Je to však mysl, která v nich činí závěry. Slovo pak oapkuje to, co mysl promyslila.

 

A tak byli stvořeni všichni bozi, tak totiž bylo dohotoveno jeho Devatero, přičemž vznikl každý božský výrok z toho, co mysl vymyslila a slovo nařídilo. Tak byly také tímto výrokem vytvořeny a ustanoveny všechny ty vlastnosti, ze kterých pochází veškerá potrava a které určují, co je milováno a co nenáviděno – a tak byl dám i život tomu, kdo miluje mír, a smrt zločinci.

 

A tak byly všechny práce a všechny schopnosti – činnost rukou, chůze nohou právě tak jako pohyb všech ostatních údů – stvořeny tímto rozkazem, který mysl vymyslila a slovo vyjevilo a který je jádrem všech věcí.

 

A tak se shledalo a poznalo, že jeho (tj.Ptahova) síla je větčí než síla všech ostatních bohů. Ptah však poté, kdy stvořil všechny věci, totiž všechny božské výroky, už jen odpočívá.

 

 

lišta

 

 

Poznámky k textu

 

(1) KOZÁK, Jaromír. Hermetismus: tajné nauky starého Egypta. Praha : Eminent, 2002. 327 s. ISBN 80-7281-109-6. S. 256n.

(2) ŽÁBA, Zdeněk. Tesáno do kamene, psáno na papyrus. Praha : Svoboda, 1968. 198 s. ISBN neuvedeno. S. 164n.


Zobrazit další články tohoto autora

Další články z rubriky literatura

Související články

Copyright © 2008-2018 Hups.cz. Všechna práva vyhrazena.