Mýty kosmogeneze III - Hermopolis

29. 09. 2009 | † 03. 10. 2010 | kód autora: d5q

ThovtHeliopolská kosmologie se vyvinula ve městě, které bylo centrem kultu boha Rea, nejvyššího Božství zviditelněného ve slunci. Vyjadřuje teologii Reova kněžstva, podle které je Re jak Atum sebeprojevující, tak i Atum tvořící. Hermopolis (staroegypstké Chemenu) byla proti tomu centrem kultu Thovta, který se vztahoval k měsíci podobným způsobem, jako se Re vztahoval ke slunci. V hermopolské kosmogonii, která se nezachovala v žádném souvislém textu, nacházíme tudíž posun významů, který odráží něco z rozdílů mezi těmito dvěma božstvy. V Hermopoli byl Thovt vesmírným demiurgem.

 


Úplný seznam článků podle jednotlivých rubrik naleznete zde.


 

 Thovt

(zpět na druhou část článku)

 

Heliopolská kosmologie se vyvinula ve městě, které bylo centrem kultu boha Rea, nejvyššího Božství zviditelněného ve slunci. Vyjadřuje teologii Reova kněžstva, podle které je Re jak Atum sebeprojevující, tak i Atum tvořící. Hermopolis (staroegyptské Chemenu) byla proti tomu centrem kultu Thovta, který se vztahoval k měsíci podobným způsobem, jako se Re vztahoval ke slunci. V hermopolské kosmogonii, která se nezachovala v žádném souvislém textu, nacházíme tudíž posun významů, který odráží něco z rozdílů mezi těmito dvěma božstv...

....

 

V Hermopoli byl Thovt vesmírným demiurgem. Jedna z podob, které Thovt přijal, je podoba posvátného ibise (obr. 3.8.), ve které vyseděl v Hermopoli světové vejce. Nicméně Thovtova přirozenost je nejlépe vyjádřena v jeho podobě "Pána měsíce" a "Vládce světa". V této podobě jsou nejlépe patrné rozdíly mezi Atumem-Reem a Thovtem, kteří představují rozdílné aspekty božské kreativity.

 

Jako měsíční bůh se Thovt (jak tomu často u měsíčních bohů bývá) soustřeďoval především na uspořádání a regulaci vesmíru. Jeden z jeho titulů byl i "Ten, který počítá na nebesích, sčitatel hvězd, sčitatel země a všeho co obsahuje, a její měřitel". Zdá se,  že jeden z egyptských názvů pro Thovta, a to Džehuti, má význam "vyměřovač". Jako takový by mohl být Thovt považován za boží "mysl", universální princip, který Řekové nazývali Logos. Nakonec i Plutarchos ho později popsal jako "boha nejvíce vyjadřujícího Logos", protože právě tento princip nejvyššího božství rozvádí božskou energii podle zákonů harmonie a vzájemné proporce, takže svět vzniká v podobě uspořádaného vesmíru. Je tudíž patřičné, že Thovtovou partnerkou (či nevěstou) je Maat, základna řádu, pravdy a spravedlnosti. Podobně jako Maat, je i Thovt prostředníkem nebeských sil, které řídí tak, aby se v nižších úrovních projevovaly uspořádaně.

 

Thovt je někdy zobrazován jako ten, kdo ustavuje váhy ve scénách, které zobrazují Vážení srdce. Pro tuto roli přijímá většinou na rozdíl od ibise podobu paviána. Na obr. 3.9. klečí zesnulý vlevo od Maat, zatímco jeho srdce (ve zvláštní nádobě) je v pravé misce vah poblíž Thovta. Mezi nimi klečí zvíře Amemet, které požírá duše těch, kteří zkouškou rovnováhy neprojdou. Role Maat i Thovta jsou zcela v souhlasu s jejich prací na vytvoření harmonie, rovnováhy a správných proporcí. Velmi často je Thovt (ve své podobě ibise) vyobrazován, jak kreslí posvátný Maatin symbol, pštrosí péro (obr. 3.10). Tím je krásně vyjádřeno Thovtovo intenzivní směřování a oddanost ke kvalitám, které jsou bohyní Maat představovány.

 

Další z Thovtových titulů zní "Pán božských slov". Je boží myslí, jejímž nástrojem tvoření je hlas. Je to jeho hlas, jehož prostřednictvím Thovt tvoří. Maspero uvádí, že "pronesené slovo a hlas byly považovány za nejmocnější z tvořivých sil. Poté, co opouštějí rty, nezůstávají nehmotné, ale stávají se, tak řečeno, hustšími, až zhoustnou do hmatatelné substance. Do těl, která sama byla kreativní energií oživena. Do bohů a bohyň, kteří ožili jejich silou".

 

Kosmos tudíž vznikl prostřednictvím Thovta, univerzální inteligence, pronášející tvořivý zvuk. Vesmír je tedy zvuk, který se zhmotnil, a Thovt je božská bytost, která tento zvuk pronesla. Z tohoto důvodu je Thovt i bohem magie, pro kterou byla správná intonace zpěvů a zaklínání základní nezbytností. Pouze tehdy, jestliže jeho hlas byl "pravý", mohl mág získat nadvládu nad jemnými tvořivými silami přírody. Thovt je bůh, který tvořivou energii použil tak, aby se projevila harmonicky a aby odpovídala svému duchovnímu zdroji.

 

Jako demiurg byl Thovt někdy definován jako "srdce" či "jazyk" boha Rea – přičemž srdce představovalo inteligenci a jazyk sílu vyjadřován...


.... Tato skutečnost naznačuje, že heliopolská a hermopolská kosmogonie nemusely být nutně rivaly. Spíše se vzájemně doplňovaly, spíše každá z nich kladla důraz na jiný aspekt božské kreativity. Jak už jsme viděli, hlavní představy používané v heliopolské kosmogonii zdůrazňovaly plodnost Absolutního. Stvoření nastalo díky nadbytku a přetékání plodivé energie vyjádřené představou ejakulujícího a vykašlávajícího Atuma. Tento aspekt Božství je dokonale symbolizován neustálým přebytkem životadárného světla a tepla tryskajícího ze slunce. Na druhou stranu hermopolská kosmogonie zdůrazňuje kontrolu a řízení této síly tak, aby získala řád a projevila se v harmonických a uspořádaných formách. Pro tuto činnost je ústředním tématem počítání a měření. Měsíc, který odměřuje množství slunečního světla, aby jej pak v rámci svého měsíčního cyklu odrážel k zemi, je přirozeným symbolem tohoto božského aspektu. Právě Thovtova regulující činnost udržuje bohy či univerzální síly, které řídí svět, v jejich příslušných sférách činnosti. Thovt každému z nich "otevírá místo":

 

"Buď  pozdraven, Měsíci, Thovte, Býku v Hermopoli, obyvateli Hesretu, Ty, který bohům otevíráš místa... Bez tvého vědomí nic není uskutečněno."

 

Jako všechny mýty o stvoření, začíná i hermopolský Nunem, velkou neurčitostí nebytí, ve které nebylo možno nic rozlišit. V rámci procesu tvoření vydal Thovt prvotní tvořivý zvuk, a tak z vody oddělil čtyři bohy a bohyně. Bozi bývali zobrazováni s žabími hlavami a bohyně s hlavami hadími. Je to možno vidět na obr. 3.11., který pochází z chrámu ve Fílé. V horním rámečku vpravo pozoruje bůh Ptah, stojící na podstavci se symbolikou bohyně Maat, čtyři božstva. Thovt s hlavou ibise činí ve spodním rámečku totéž. Význam plazího a obojživelnického vzhledu bohů není jasně znám. Ale jak už jsme viděli, had je považován za nositele jedné z nejpůvodnějších forem, a tak je stvořením nejvíce odpovídajícím podmínkám, které převládaly "na počátku". Žába byla pochopitelně spojována se společenstvím živočichů, které se vynořilo z vod, a tak obě podoby v určitém smyslu představují životní potenciál předkosmického stavu.

 

Osmero bohů neboli Ogdoáda, jak byli nazýváni, povstalo v městě Hermopoli, které bylo starověkým Egypťanům známo pod jménem Chmun neboli "Město Osmi". Ogdoáda není součástí stvořeného vesmíru. Odpovídá spíše rozdílným kvalitám ještě neprojeveného, jak ostatně naznačují i jména jeho členů:

                    Nun a Naunet: beztvarost či chaos

                    Kuk a Kauket: temnota či zahalenost

                    Heh a Hauhet: nekonečnost či neohraničenost

                    Amon a Amaunet:skrytost či neprojevenost

 

Nejstarší zmínka o Ogdoádě byla nalezena v Textech pyramid z období Staré říše. Později, v období Střední říše, je toto téma v Textech rakví v místech, které hovoří o božské kreativitě, více méně potlačováno. V tomto případě zaujímá místo, které hermopolská theogonie přiřazuje Thovtovi, bůh Šu. Objevily se názory, že bůh Šu může představovat dřívější formu boha Thovta. Nakonec je známo, že existují vyobrazení, na kterých má Šu paviání hlavu, například na obr. 3.12. Stejným způsobem je Šu spojován i s bohem Hekou symbolizujícím magii. Například na obr. 3.13. je postava mezi Gebem a Nut nazývána "Heka, Veliký bůh, Pán oblohy". Nad jeho hlavou se nachází hieroglyf znázorňující lví trup spočívající na podstavci, který vyjadřuje "tvořivý svět". To vše ukazuje na to, že máme co dělat s božskou kreativitou, která je zde v přechodné oblasti zosobněna Šuem. Obzvláště v tomto bodě se "lunární" theogonie hermopolská liší od "sluneční" theogonie heliopolské.

 

Když se vrátíme k Ogdoádě, zdá se, že žádná z kvalit zosobněná Osmerem bohů není sama o sobě v podstatě kreativní. Nicméně je to právě Thovtova dovednost, která tyto kvality převrací do jejich protikladů, obrací je zevnitř navenek, aby se mohl projevit svět forem, světla a omezení. Pod Thovtovým vedením plave těchto osm primitivních božstev ve vodách Potopy a společně vytvářejí kosmické vejce, ze kterého se líhne Re jako světelný pták zvěstující stvoření vesmíru. V jiné verzi společně tajemně vyčarují z vod lotos. A když se jeho okvětní lístky rozevřou, je vidět, že ukrývají slunečního boha v podobě božského dítěte. Na obr. 3.14. Heh a Hauhet klečí na hladině Prvotního oceánu po obou stranách lotosu a pomáhají zrození mladého slunečního boha. Nad sluneční hlavou boha vztyčuje skarab Cheprer sluneční kotouč.

 

Tato událost zrození slunce z lotosu je v textu vytesaném v chrámu v Edfú popsána následovně:

 

"Vy (Osmero) jste své semeno přinutili vyklíčit a toto semeno jste umístili do lotosu vylitím semenné tekutiny. Umístili jste ji do Nuna, zhuštěnou do jediné formy, a váš dědic tak započal své zářivé zrození v podobě dítěte."

 

Ten, kdo se vylíhl z kosmického vejce či lotosového poupěte (obr. 3.15.), byl sám Re, který zaujal roli stvořitele tím, že Thovt byl jeho srdcem a jazykem. Neboli jak bychom řekli my, jeho myslí a tvořivou vůlí. Představa vynoření z prvotních vod je tedy (stejně jako v Heliopoli) základní představou hermopolské theogonie, přestože se od heliopolské v jiných aspektech liší. V Hermopoli existovalo posvátné jezero nazývané Jezero dvou nožů, v jehož středu byl ostrov jménem Ostrov plamenů. Bylo to právě tam, kde bylo proklubáno kosmické vejce, kde došlo k zázračnému zrození boha z lotosu, bylo to zde, kde se na počátku času objevil projevený svět.

 

(pokračovat čtvrtou částí článku)

 

 

lišta

 

 

NAYDLER, Jeremy. Chrám kosmu: starověká egyptská zkušenost Posvátného. Překlad Miroslav Krůta. Praha : Volvox Globator, 1999. 301 s. ISBN 80-7207-245-5. Kapitola Mýty kosmogeneze. S. 39-63.

 

 

 

 

 

 

Zobrazit další články tohoto autora

Související články

Copyright © 2008-2018 Hups.cz. Všechna práva vyhrazena.